حوزه ریاست - مرکز برنامه ریزی و ارزیابی راهبردی

معرفی مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی راهبردی

مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی راهبردی با اهداف کلان زیر در صدد تحقق رسالت پردیس خواهران و نیل به چشم‌انداز دانشگاه می‌باشد:

- تدوین برنامه راهبردی و توسعه همه جانبه؛

- زمینه‌سازی و استقرار برنامه راهبردی؛

- طراحی و استقرار نظام جامع برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی عملیاتی؛

- برنامه‌ریزی برای تخصیص و تأمین کارآمد و اثربخش منابع مالی و غیرمالی؛

- طراحی و زمبنه‌سازی استقرار نظام جامع منابع انسانی در راستای بهبود کیفی و کمی منابع انسانی؛

- ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی نظام مدیریت؛

- طراحی، ارزیابی و بهبود ساختار، تشکیلات و فرآیندها؛

- طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد حوزه‌های مختلف؛

- طراحی و استقرار نظام مستندسازی فرآیندها و اطلاعات

- بهبود وضعیت داخلی مراکز و بهبود مستمر عملکرد این حوزه.

 

برنامه‌های انجام شده: (از سال 94 تا 1395)

- خودارزیابی عملکرد معاونت‌های پردیس (بررسی توانمند سازها) براساس مدل EFQM

- بازبینی شاخص‌های ارزیابی عملکرد معاونت‌های مختلف

- بازبینی ساختار ارائه گزارش عملکرد حوزه و دوایر مختلف

- مستندسازی فرایندهای حوزه پژوهش و دانشجویی - فرهنگی

- بررسی عملکرد انجمن‌های علمی دانشجویی

- بررسی و آسیب شناسی عملکرد کتابخانه

- یکپارچه سازی و هماهنگی تقویم اجرایی برنامه‌های مختلف حوزه‌ها

- متناسب سازی ردیف‌های بودجه هر معاونت متناسب با عملکرد ایشان

 

برنامه‌های انجام شده: (از سال 1386 تا 1394)

- تدوین ساختار و تشکیلات منابع انسانی پردیس خواهران؛

- سازماندهی فرآیند جذب نیروی انسانی بر اساس شرایط احراز شغل؛

- اجرای فرآیند بودجه‌ریزی عملیاتی؛

- ساماندهی فرآیند تهیه گزارش عملکرد؛

- ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی و بهبود فرآیندها براساس نتایج.

- ارزیابی سایت موجود و راهبری به سمت تدوین RFP جهت راه‌اندازی پورتال جدید.

27 فروردين 1397